Požární ochrana

Požární ochrana

Povinnosti v oblasti požární prevence pro Vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky, a to bez ohledu na rozsah a druhy Vámi provozovaných činností. V problematice požární ochrany jsme pro vás připraveni zabezpečit následující rozsah povinností:
1. AUDIT

provedení vstupní preventivní požární prohlídky ( auditu ), výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění.

2. ZAČLENĚNÍ

na základě skutečností získaných při kontrole začleníme Vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí
a) bez zvýšeného požárního nebezpečí
b) se zvýšeným požárním nebezpečím
c) s vysokým požárním nebezpečím

3. DOKUMENTACE

vypracujeme dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu.

4. ŠKOLENÍ

provedeme školení o požární ochraně:
a) školení zaměstnanců o PO
b) školení vedoucích zaměstnanců o PO
c) odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek
d) odbornou přípravu preventisty PO

5. VYBAVENÍ

vybavíme Vaše prostory hasicími přístroji a bezpečnostním značením.

6. REVIZE

vypracujeme harmonogram nutných revizí, které se týkají Vaší činnosti, revize pro Vás případně i zajistíme.Po vyřešení vstupní problematiky Vám nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce a to na základě smlouvy nebo formou objednávek. Ve smluvním vztahu se zavážeme plnit následující rozsah služeb:

1. provádění preventivních požárních prohlídek v termínech dle platné právní úpravy
2. aktualizace stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě
3. provádění opakovaných školení o PO
4. konzultačně poradenský servis
5. účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem
6. provádění revizí hasicích přístrojů a nástěnných požárních hydrantů